ชื่อผู้ใช้ :
   
รหัสผ่าน :
 
 
 
 
 
 
 
              
       
 
 
   
   
ชื่อผู้ใช้ :
 
รหัสผ่าน :
 
     
 
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
สถานที่ราชการในจังหวัดมุกดาหาร
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 • การให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบข้อหารือด้านระเยียบกฏหมายท้องถิ่น การดำเนินการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ และการขอจำหน่าย
       หนี้สูญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


 • การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่เป็นอำนาจรองผู้ว่าราชการจังหวัด 
       ตลอดจนการพิจารณาผู้ละทิ้งงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


 • การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        ตลอดจนการตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ ร่างเทศบัญญัติ ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราช บัญญัติควบคุมอาคาร และ
        สิ่งก่อสร้าง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข เป็นต้น 

 • การจัดตั้ง ยุบ ยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น การเปลี่ยนชื่อ การเปลี่ยนดวงตรา
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดชั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


 • การประชุมสภาท้องถิ่น รวมทั้งข้อหารือระเบียบกฏหมาย ข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น หรือการยุบสภาท้องถิ่น  

 • การทำกิจการนอกเขต หรือทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • การเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 • งานคดีแพ่ง คดีอาญา กรณีข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องหาว่า
        ทำผิดคดีอาญาหรือแพ่ง


 • งานคดีปกครอง กรณีเกี่ยวกับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฏหมายของข้าราชการกรมส่งเสริม
        การปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


 • งานละเมิดคดี กรณีข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำให้เกิด
        ความเสียหาย กรือกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
        พ.ศ.2539 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และ
        หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง


 • งานติดตามผลทางแพ่ง และทางอาญาของพนักงานของพนักงาน ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่เกิดการทุจริตหรือมี
        กรณีผิดปกติทางการเงิน และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ  


 • งานในส่วนที่เกียวข้องกับนิติกรรมสัญญา

 • การปฏิบัติการ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

 • การร้องทุกข์กล่าวโทษ ร้องเรียนข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานท้องถิ่น และลูกจ้างของ     
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการดำเนินการทางวินัย   


 • การร้องเรียนกล่าวโทษผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น การแต่งตั้ง หรือถอดถอนผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น

 • การประสานกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) และคณะกรรมการข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
        จังหวัด (ก.จังหวัด) เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย


 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
    
 •  
   
       
   
       
       
       
    หน้าแรก | ผลงาน สถ.จ. มุกดาหาร | สถานที่สำคัญ | ติดต่อ สถ.จ.มุกดาหาร | แผนผังเว็บไซต์ © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย บริษัท ดังภูมิ จำกัด