ผต.สถ. เขต 11 ลงพื้นที่เขตตรวจเยี่ยมติดตามเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2557,2558 จังหวัดมุกดาหาร

ผต.สถ. เขต 11 ลงพื้นที่เขตตรวจเยี่ยมติดตามเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2557,2558 จังหวัดมุกดาหาร

 

 

        นางสาาวอัจฉรา วงษ์เอก ผต.สถ. เขต 11 ลงพื้นที่เขตตรวจเยี่ยมติดตามเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2557,2558 จังหวัดมุกดาหาร

  • วันที่ 14 พ.ค.58 สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมการปคกรองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ตรวจราชการ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและอำเภอ
  • วันที่ 15 พ.ค.58 ตรวจราชการ  เทศบาลตำบลคำชะอี  และเทศบาลเมืองมุกดาหาร

 

Share on Line
Share on Pinterest