วิสัยทัศน์

     เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและความเข้มแข็งในการให้บริการสาธารณะ

พันธกิจ

  1. การสร้างวัฒนธรรมและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของบุคลากรในองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี 
  2. การฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ 
  3. การพัฒนาการให้บริการประชาชนขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
  4. การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

Share on Line
Share on Pinterest