thumbs
นายคุณากร เชษฐวงกรณ์
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
thumbs
นางนีรานาท มณีฤทธิ์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
thumbs
นายกำธร คร่ำสุข
หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

Share on Line
Share on Pinterest