thumbs
นายธนาคม ไหลเจริญกิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
(นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ)
thumbs
นางพิศมัย ศรีสุภา
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
thumbs
นายมณเฑียร บรรจง
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
thumbs
นายสงคราม เผ่าหอม
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวสุรวี คำมีแก่น
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวขวัญสุดา พรรณา
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวลดารัตน์ บุตรโท
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
thumbs
นายประสงค์ พิมพา
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
thumbs
นายขวัญใจ คงสมบัติ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวสุปราณี กุดแถลง
พนักงานจ้าง
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลแผน)
thumbs
นายสุชาติ ปานุเวช
พนักงานราชการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Share on Line
Share on Pinterest